Bạn vừa làm quen với vòng lặp trong C#.
Hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi để đạt điểm số cao nhất!