Dưới đây là một câu hỏi khởi động: biến điều khiển trong vòng lặp có vai trò gì?
     static void Main(string[] args)
     {
          int dem = 1;
          while (dem <= 3)
          {
               Console.Write(dem);
               dem ++;
          }
          Console.Write(" & ");
          for (int i = 3; i >= 1; i--)
          {
               Console.Write(i);
          }
     }