Đây có thể là một khó khăn với bạn: vòng lặp lồng nhau.
Bạn có tính được đầu ra của đoạn code sau không?
     static void Main(string[] args)
     {
          for ( int x = 1; x < 5; x++ )
          {
               Console.Write(x + ": ");
               int y = x;
               while (y <= 4)
               {
                    Console.Write(y);
                    y++;
               }
               Console.Write("; ");
          }
     }