Bạn đã bao giờ nghe nói về Dãy số Fibonacci ? Đó là một dãy số mà mỗi số là tổng của hai số đứng trước.
     static void Main(string[] args)
     {
          int a = 1;
          int b = 1;
          Console.Write(a + "-" + b);
          for ( int i = 1; i < ; i++ )
          {
               int c = a + b;
               a = b;
               b = c;
               Console.Write("-" + c);
          }
     }