Đây là vòng lặp for. Khi vòng lặp kết thúc, giá trị của tong bằng mấy?
     static void Main(string[] args)
     {
          int tong = 0;
          string s = "0";
          for ( int i = 1; i < ; i++ )
          {
               tong += i;
               s += "+" + i;
          }
          Console.Write(s + "=" + tong);
     }