Ở bài học trước, chúng ta đã tăng biến sau mỗi lần chạy. Hãy làm giảm nó bằng 1 vòng lặp for
     static void Main(string[] args)
     {
          for ( int i = 5; i > 0; i  )
          Console.Write(i);
     }