Vòng lặp for trong C# có dạng :
               for (statement_1; condition; statement_2)     { statement_3; }
 •  statement_1 được dùng để khởi tạo và chỉ được thực hiện 1 lần
 •  condition là biểu thức kiểm tra điều kiện lặp lại
 •  statement_3 là lệnh đơn hoặc lệnh kép mà ta muốn được thực hiện nhiều lần
 •  statement_2 được dùng để cập nhật / thay đổi giá trị của condition
     static void Main(string[] args)
     {
          for ( int i = 1; i <= ; i++)
          Console.Write(i);
     }