Vòng lặp do while làm việc trong cùng một cách thức, ngoại trừ các khối lệnh được thực hiện ít nhất một lần trước khi điều kiện được kiểm tra.
     static void Main(string[] args)
     {
          int dem = 5;
          do {
               dem ++;
          } while (dem < 5);
          Console.Write(dem);
     }