Vòng lặp là một cấu trúc hoạt động cùng nguyên lý với điều kiện (if .. else).
Một vòng lặp cho phép thực hiện các dòng lệnh (hay các instruction) nhiều lần.
Vòng lặp while được thực hiện khi biểu thức điều kiện được đưa ra là đúng (true).
     static void Main(string[] args)
     {
          int dem = 0;
          while ( dem <  )
          Console.Write(dem);
     }