Bạn vừa làm quen về biến trong C#.
Hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi để đạt điểm số cao nhất!