Mặc dù null nghĩa là không có giá trị, nó có thể gán như một giá trị.
     static void Main(string[] args)
     {
          string ten = null;
          int tuoi = ;
          Console.Write(ten);
     }