Nếu bạn muốn thêm hoặc trừ đi một giá trị khác hơn 1, đây là một cách nhanh chóng để làm điều đó.
     static void Main(string[] args)
     {
          int namSinh = 1994;
          namSinh  22;
          Console.Write(namSinh);
     }