Thực sự dễ dàng để tăng giá trị của một số lên 1 đơn vị với phép toán tăng (++).
     static void Main(string[] args)
     {
          int namSinh = 1994;
          namSinh ;
          Console.Write(namSinh);
     }