Nhắc lại rằng mọi biến phải được khai báokhởi gán giá trị trước khi chúng ta có thể sử dụng nó.
     static void Main(string[] args)
     {
          int x = 88;
          ;
          Console.Write(y);
     }