Một khi biến đã được khai báo, kiểu dữ liệu của nó sẽ không thay đổi được.
     static void Main(string[] args)
     {
          int x = 88;
          int y = 11;
          x = ;
     }