Hãy nhớ rằng sử dụng phép ‘=’ để gán giá trị cho biến , theo sau là một giá trị. Bất cứ khi nào chúng ta gán giá trị cho biến trong lần đầu tiên nghĩa là đang khởi tạo nó.
     static void Main(string[] args)
     {
          int
x;
          double y = 1.21;
          x = 123;
     }