Nhắc lại rằng mọi biến phải được khai báokhởi gán giá trị trước khi sử dụng nó.
Cú pháp : < kiểu_dữ_liệu > < tên_biến > ;
     static void Main(string[] args)
     {
          int x;
     }