Thật dễ dàng để chèn một chuỗi vào chuỗi đã cho.
     static void Main(string[] args)
     {
          string st1 = "Website-";
          string st7 = st1.Insert( , "dạy C#.");
          Console.Write(st7);
     }