Có thể so sánh một chuỗi có bằng một chuỗi trong C# không?
     static void Main(string[] args)
     {
          string st1 = "C-Sharp";
          string st5 = st1;
          string st6 = string.Copy(st1);
          Console.Write(st5 + ", " + st6);
     }