Có thể so sánh một chuỗi có bằng một chuỗi trong C# không?
     static void Main()
     {
          string st1 = "C-Sharp";
          string st2 = " ";
          if (st1 == st2) Console.Write("cách 1; ");
          if (st1.Equals(st2)) Console.Write("cách 2; ");
          if (string.Equals(st1, st2) Console.Write("cách 2; ");
               else Console.Write("Không bằng nhau");
     }