Có thể nối hai chuỗi lại với nhau trong C# hay không? Hãy cùng kiểm tra xem.
     static void Main(string[] args)
     {
          string st1 = "Chương trình ";
          string st2 = "C#";
          string st3 = st1 + st2;
          string st4 = string.Concat(st1, st2);
          Console.Write(st3 + ", " + st4);
     }