Việc truy xuất vào từng phần tử của chuỗi cũng tương tự như đối với mảng.
     static void Main(string[] args)
     {
          string st = "Linh";
          Console.Write(st[ ]);
     }