Chuỗi sau có độ dài bao nhiêu?
     static void Main(string[] args)
     {
          string st = "Chương trình C#";
          Console.Write(st. );
     }