Sử dụng từ khoá string để khai báo một chuỗi ký tự. Tất cả các chuỗi đều dẫn xuất từ lớp System.String
     static void Main(string[] args)
     {
          string st = "Chuỗi ký tự ban đầu";
          st = " ";  
           
          Console.Write(st);
     }