Hãy tạo biến hoten kiểu string cho phép người dùng truy xuất ra bên ngoài class.
     class Program
     {
           string hoten;
          private int tuoi = 10;
     }