Bây giờ chúng ta sẽ nói về hàm tĩnh ('static'). Chạy code sau để hiểu rõ về static
     class Program
     {
          static void Main( string[] args )
          {
               int s = NhanDoi(3);
               Console.Write(s);
          }
          static int NhanDoi( int t )
          {
               ;
          }
     }