Hàm 'main ()' cần phải có một đối số duy nhất: một mảng kiểu string. Có 4 dạng hàm 'main ()'
     static void Main ()   { }

     static void Main( string[] args )   {}

     static void Main ()
     {
          return 0;
     }

     static void Main( string[] args )
     {
          return 0;
     }