Các giá trị mặc định được sử dụng khi người sử dụng không cung cấp một giá trị cho tham số của hàm.
     static void Size ()      { //code  }

     static void Size ( int s = 0 )       { //code  }

     static void F ( int a, int b = 0, int c = 10 )      { //code  }

     static void Main( string[] args )
     {
          Size ();
          Size (4);
          F (1);
          F (1, 2);
          F (1, 2, 2);
     }