Ghi nhớ rằng hàm không thay đổi giá trị của biến mà nó nhận được là đối số.
     static void cong5(int so)
     {
          so += 5;
          Console.Write(so);
     }
     static void Main(string[] args)
     {
          int s = ;
          cong5(s);
          Console.Write(" " + s);
     }