Đôi khi, hàm cần có kết quả trả về.
     static int phepToan(int so)
     {
          int s1 = so * 2;
          return s1;
     }
     static void Main(string[] args)
     {
          int s2 = phepToan( );
          Console.Write(s2);
     }