Chúng ta có thể sử dụng hàm có nhiều hơn một đối số
     static void Chao(string s1, string s2)
     {
          string s = "Chào " + s1 + "! Chào " + s2 + "!";
          Console.Write(s);
     }
     static void Main(string[] args)
     {
          Chao("Hoa", "Lan");
     }