Nếu chúng ta sử dụng một đoạn code khá thường xuyên thì ý tưởng tốt nhất là đặt nó trong một hàm. Một khi nó được viết, chúng ta có thể sử dụng lại bất cứ lúc nào.
     static void phepToan(int so)
     {
          Console.Wrirte(so * 2);
     }
     static void Main(string[] args)
     {
          phepToan( );
     }