Đôi lúc chúng ta muốn giảm những đoạn mã nguồn (code) lặp lại hay sử dụng lại code trong nhiều chương trình khác nhau, chúng ta sử dụng hàm.
     static void loiChao()
     {
          string ten = " ";  
           
          Console.Write("Xin chào " + ten);
     }
     static void Main(string[] args)
     {
          loiChao();
     }