Phương thức là một nhóm lệnh cùng nhau thực hiện một tác vụ. System.Console.Write() là một phương thức được dùng khá thường xuyên. Để gọi nó, chúng ta sử dụng tên, tiếp theo là dấu ngoặc đơn.
     static void Main(string[] args)
     {
          string st = "Xin chào các bạn!";
          Console.Write(st);
     }