Bạn vừa làm quen về kiểu logic trong C#.
Hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi để đạt điểm số cao nhất!