Toán tử OR được gọi là toán tử logic OR (hoặc). Chạy đoạn code sau để xem cách hoạt động của nó.
     static void Main(string[] args)
     {
          bool b1 = false;
          bool b2 = ;
          bool ketqua = b1 || b2;
          Console.Write(ketqua);
     }