Phép logic ANDtrue nếu cả hai toán hạng đều true. Nếu một trong số nó là false (hoặc cả hai false), kết quả là false.
     static void Main(string[] args)
     {
          bool b1 = false;
          bool b2 = 3 < 127;
          bool b3 = b1  b2;
          Console.Write(b2);
     }