Bạn có thể đảo ngược trạng thái logic của biến. Điều này thật thú vị.
     static void Main(string[] args)
     {
          bool b1 = false;
          bool b2;
          b2 = b1;
          Console.Write(b2);
     }