Chương trình kiểm tra  5 không bằng 6 bằng cách nào? Hãy chạy đoạn code dưới đây.
     static void Main(string[] args)
     {
          bool b = 5  6;
          Console.Write(b);
     }