abằng 6 hay không? Hãy kiểm tra xem.
     static void Main(string[] args)
     {
          int x = 6;
          bool b = x  6;
          Console.Write(b);
     }