5lớn hơn hoặc bằng 6. Điều này có đúng không?
     static void Main(string[] args)
     {
          int x = 6;
          bool b = 5  x;
          Console.Write(b);
     }