Hãy cùng tìm hiểu 5lớn hơn hay nhỏ hơn 3.
     static void Main(string[] args)
     {
          bool b = 5  3;
          Console.Write(b);
     }