Kiểu logic (bool) trong C# cho phép một biến lưu trữ giá trị đúng (True) hoặc sai (False).
     static void Main(string[] args)
     {
          bool b;
          b = ;
          Console.Write(b);
     }