Bạn vừa làm quen với lệnh điều kiện if else trong C#.
Hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi để đạt điểm số cao nhất!