Biểu thức toán tử điều kiện: (exp_1) ? (exp_2) : (exp_3)
Chạy mã nguồn (code) dưới đây để xem cách hoạt động của nó.
     static void Main(string[] args)
     {
          int e1 = 2;
          int e2 = 3;
          int max = (e1 > e2) ? e1 : e2;
          int min = (e1 < e2) ? e1 : e2;
          Console.Write(max + ", " + min);
     }