Hãy sử dụng toán tử logic để kích hoạt Write()
     static void Main(string[]args)
     {
          int x = -3;
          if (x  5 && x > -5)
          Console.Write("hehe");
     }