Một biến kiểu chuỗi có thể có một giá trị hoặc không (null). Đôi khi chúng ta muốn chắc chắn rằng một chuỗi không phải là null trước khi sử dụng nó.
     static void Main(string[] args)
     {
          string a = ;
          string a = "Quả táo";
          if (a == null) Console.Write("hihi");
               else Console.Write(a.Equals(b));
     }