Chuỗi không phải dễ dàng để so sánh như các kiểu số. Chúng ta cần phải sử dụng một phương thức chuỗiEquals() để kiểm tra xem nó có bằng một chuỗi khác không.
     static void Main(string[] args)
     {
          string a = "Quả cam";
          string b = " ";
          bool c = a.Equals(b);
          Console.Write(c);
     }