Chúng ta xét một mệnh đề if trong một mệnh đề if. Hãy cố gắng để lệnh Write() được thực hiện.
     static void Main(string[] args)
     {
          int x = -3;
          if (x < 5) {
          if (x  -5) Console.Write("Yeah!");
     }