Mệnh đề else được thực hiện khi chỉ khi mệnh đề if trước đó false và điều kiện riêng của nó là true.
     static void Main(string[] args)
     {
          int x = ;
          if (x == 6) Console.Write("x bằng 6");
               else if (x == 5) Console.Write("x bằng 5");
                    else Console.Write("x khác 6, x khác 5");
     }